Colin Chapman

If you’re not winning, you’re not trying hard enough. – Colin Chapman